Všeobecné podmínky prodeje platné od 1.1.2020:.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE MARTIN INTERAMERICANA SRO. - platné od 1.1.2000.

1. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé při přepravě pokud dopravu nefinancuje.

2. I po dodávce zůstává zboží majetkem prodávajícího dokud není úplně zaplaceno. Prodej se rozumí s výhradou vlastnictví.

V případě, že předmět prodeje není zaplacen podle dohodnutých podmínek, je záruka ( garancie ) neplatná.

    Kupující se zavazuje nepřemisťovat zboží z místa dodání, neprodávat ho, nezastavovat ho nebo s ním jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího do doby jeho úplného zaplacení. 

3. Kupující se zříká práva vypovědět smlouvu nebo požadovat odškodnění v případě zpoždění dodávky, neboť dodací lhůty jsou informativního rázu. 

4. Katalogy, ceníky a reklamní materiály prodávajícího obsahují data a parametry, které je třeba považovat za informativní a tedy nezávazné.   

5.Jestliže uplyne termín pro zaplacení celé dlužné částky nebo jen jednotlivé splátky, je kupující povinen prodávajícímu uhradit penále z prodlení ve výši 2% měsíčně. 

6. Eventuelní reklamace při dodávce musí být prodávajícímu oznámeny písemně nejpozději 6 dní od přijetí zboží kupujícím. Při jejich posuzování se kupující nemůže domáhat žádných reklamačních práv nebo  požadavků, je-li v prodlení s placením, splácení nesmí být z tohoto titulu přerušeno.

7. Odběratel je povinnen zkontrolovat dodané zboží při převzetí od dopravce, především není-li poškozen její obal. Nález je povinnen označit do protokolu přepravce. Pokud jde o úplnost a kvalitu je odběratel povinen zásilku prohlédnout a maximálně do 3 dnů od převzetí nahlásit dodavateli případné škody. Po tomto termínu nelze zásilku reklamovat u dopravce reklamovat.

                             ZÁRUČNÍ PODMÍNKY předmětu prodeje:

DIGITÁLNÍ ODMĚŘOVÁNÍ: záruka na sadu je 23 měsíců od data faktury, na díly 12 měsíců od data faktury.

Ostatní v programu prodeje: 6 měsíců od data faktury.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruka se vztahuje na dodávku  v případě, že zákazník uhradil nebo pravidelně hradí  v souladu s podmínkami smlouvy, zálohové faktury nebo faktury za nakoupené zboží a v případě, že instalace kupujícím proběhla bezchybně.  

Na základě této záruky je dodavatel povinen zdarma opravit nebo vyměnit všechny vadné díly.

Záruka nezahrnuje náklady spojené s dopravou dílů nebo s cestou techniků na případné zákroky u konečného uživatele. Tyto náklady budou prodávajícím kupujícímu vyúčtovány. 

Záruka rovněž nezahrnuje náklady spojené s opravami a zásahy techniků prodávajícího vyplývající z poškození zboží v důsledku nedbalé údržby, nevhodného použití zařízení nebo v důsledku jeho nesprávného používání. K tíži kupujícího jdou tedy dopravní náklady, náklady s kontrolou zařízení v místě uživatele personálem prodávajícího, náklady na demontáž a zpětnou montáž provedenou technikem prodávajícího v důsledku zásahu, jehož příčiny nelze přisoudit prodávajícímu.  

Do záruky nejsou zahrnuty elektrické motory a ty části, které v důsledku specifického použití mají charakter rychloopotřebitelného dílu jako jsou těsnění, řemeny nebo membrány.

Žádné odškodnění se nepředpokládá v důsledku toho, že předmět prodeje je mimo provoz.

Záruka nezahrnuje náhrady škody spojené s pádem zařízení v důsledku jeho špatného použití nebo chybné obsluhy.